Třífázové usměrňovače

Schématická značka:  

Rozdělení 3f usměrňovačů: 1.) Trojpulzní třífázové usměrňovače
                                              2.)
Šestipulzní třífázové usměrňovače

1.) Trojpulzní 3f usměrňovače: Toto zapojení se také nazývá "trojpulzní zapojení uzlové". K tomuto zapojení potřebujeme 3 diody. Každou diodu zapojíme anodou na jednu fázi a jejich katody spojíme o uzle, výstupní obvod uzavřeme přes vodič PEN.

Schéma zapojení:

Funkce: Jako u každého z předešlých usměrňovačů i tady diody odstraní záporné půlvlny střídavého proudu ale s tím rozdílem, že dioda D1 nevede po celou kladnou půlperiodu první fáze (L1), ale jen do doby než dojde ke zvýšení napětí v další fázi (L2) {střídavé sinusové napětí nabývá plynule hodnot od nuly až do svého kladného maxima, poté od kladného maxima až do nuly a od nuly plynule až do svého záporného maxima a vrací se zpět do nuly- toto se periodicky(stále) opakuje. U třífázově soustavy jsou tyto sinusovky tři a jsou shodné s tím rozdílem, že jsou navzájem posunuty o 120°} nad napětí fáze L1 od té doby začíná vést dioda D2 a vede až do doby než se zvýší napětí fáze L3 nad napětí fáze L2 od té doby vede dioda D3 až do doby než napětí fáze klesne pod napětí fáze L1 začíná vést dioda D1-> toto se periodicky opakuje.

Časové průběhy napětí: Popis: na horním grafu jsou znázorněny časové průběhy jednotlivých fází (Červeně-L1; Modře-L2; Fialově-L3; ) posunutých o 120° na každou fázi je zapojena jedna dioda v propustném směru (viz- schéma zapoj.). Na dolním grafu jsou znázorněny usměrněné jednotlivé fáze (každá fáze je usměrňována do doby dokud je hodnota jejího napětí vyšší než hodnota napětí jiné fáze). Výsledkem takto usměrněného napětí je nízké zvlnění protože výstupní napětí po celou dobu neklesá až na nulu ale je drženo na určité úrovni. Výstupní napětí má vysoký výkon a je vhodné k použití do obvodů s vysokým výkonem. K získání potřebné velikosti napětí použijeme třífázový transformátor se sekundárním vinutím zapojeným do hvězdy který zapojíme před usměrňovač.

Výhody: Jednoduché zapojení; Málo diod; Vysoký výkon; Malé zvlnění;

Nevýhody: Třífázová soustava; Velké proudy a napětí (potřeba transformátoru);

2.) Šestipulzní (můstkový) třífázový usměrňovač: K tomuto zapojení potřebujeme 6 diod která zapojíme do můstku.

Schéma zapojení: 

Popis: Tento usměrňovač je ve svém principu stejný jako dvoupulzní (můstkový) usměrňovač. Tento usměrňovač  usměrní každou fázi dvoupulzně (převrátí záporné půlvlny do oblasti kladných). Na výstupu tohoto usměrňovače je hodnota napětí rovna maximální hodnotě sdruženého napětí třífázové soustavy( v naší síti Uef,sd=400V® Umax=Uef*1,41421=400*1,41421@566V) . Pro získání vyhovujícího napětí na výstupu (U2) {5V;12V;24V} použijeme třífázový usměrňovač který zapojíme před usměrňovač. 

Průběhy napětí: Popis: Na horním průběhu je znázorněna střídavá třífázová soustava [L1;L2;L3]. Na dolním průběhu je zobrazeno usměrněné výstupní napětí. Výstupní napětí je méně zvlněno než u předchozích typů usměrňovačů. 

Výhody: Vysoký výkon; Snadné zapojení; Malé zvlnění, toto napětí je přibližně podobné čistému stejnosměrnému napětí

Nevýhody: Třífázová soustava; Vysoké napětí a proudy (potřeba transformátoru ); Poměrně hodně diod; Výkonové diody (jejich velké závěrné napětí (Uka=6*Umax) a velký propustný proud)

Vrať se zpět                Pošli dotaz
Vrať se na úvodní stránku